Соработки

Наука за сите веќе соработува со други научни организации, иницијативи, институциици и во иднина има намера уште повеќе да гради партнерства со домашни и странски партнери.