Когнитивни науки

Потеклото на музиката: основни концепти во еволуцијата и прашања поврзани со појавата на музиката (ПРВ ДЕЛ)

За да осознаеме како музиката дошла на сцена, важно е да разгледаме неколку основни концепти од биологијата и психологијата. Биологијата, како наука, се револуционизира…