Македонски научници и автори

На оваа страница се прикажани надежните македонски научници (читај хероите) кои пишувале или сè уште пишуваат популарни научни статии за Наука за сите. Без нивното знаење, ентузијазам и желба, страница како НЗС не би можела да постои. Покрај популаризацијата на науката на македонски јазик, дополнително НЗС има за цел и да ги поврзе и вмрежи научниците кои работат во Македонија и во странство. Во иднина сите се надеваме на уште поголема соработка и посакуваме листата на имиња и натаму да расне!

A

Адриана Заровска

Адриана Заровска

Биолошки науки

Александар Кондински

Биолошки науки

Ана Стојанов

Когнитивни науки

Атанас Кирјаковски

Когнитивни науки

Б

Билјана Ѓонеска

Когнитивни науки

Билјана Мојсоска

Биолошки науки

В

Владимир Златески

Владимир Златески

Технологија

Д

Даниела Милошеска

Биолошки науки

Г

Горан Кунгуловски

Биолошки науки

Гордан Ристовски

Компјутерски науки

Гоце Симоноски

Когнитивни науки

И

Илија Дуковски

Биолошки науки

Илче Георгиевски

Компјутерски науки

Ирена Кузмановска

Биолошки науки

Ирена Стојковска

Математика и статистика

Ј

Јован Велјаноски

Астрономија

Ж

Жане Темова

Биолошки науки

М

Марина Цветковска

Биолошки науки

Марко Шунтов

Астрономија

Милка Љончева

Хемиски науки

О

Оливера Еврова

Биолошки науки

П

Пеце Подигачоски

Пеце Подигачоски

Астрономија

С

Симона Шенбакар

Биолошки науки

Т

Тања Петрушевска

Астрономија