Статии од читатели

Содржината презентирана во категоријата “Написи од читатели” е одговорност на самите автори. Иако “Наука за сите” прави напори содржината од читателите да биде проверена и поправена, сепак не одговара доколку се појават пропусти од типот на граматички грешки, копирани извори, ненаведување на авторски права, итн.

Звучен спектар

За да можеме да дадеме подетален опис на поимот музика и механизмот со којшто таа функционира, потребно е одблиску да го истражиме феноменот звук.…

Одговор на коментарот од читател на “Црвено вино или сок од цвекло — во која чаша се крие тајната за подолг живот?”

Коментарот од читателот можете да го прочитате тука. Насловот е провокативен и таков е и наменет за да се вовлече вниманието на читателот и…
Мени

Споделете со пријателите