Кученцето на Павлов
Кликни ме!
>
<
Безусловна дразба предизвикува ненаучена, рефлексна и безусловна реакција.
Почеток
Безусловна реакција
Се лачи плунка
R
Безусловна дразба
Некоја друга, неутрална дразба, првично не предизвикува безусловна реакција.
Не се лачи плунка
Неутрална дразба
Кога неутралната дразба неколкупати ќе се појави пред дразбата која природно предизвикува рефлексна реакција, двете се асоцираат една со друга.
Асоцијација!
Неутрална дразба неколкупати се појавува пред безусловната дразба.
Асоцијацијата на првично неутралната дразба со безусловната, доведува таа да стане “условна”, т.е. да предизвика научено активирање на рефлексот.
Условна дразба
Условна реакција
Тхе Енд!